شیپ فایل آبراهه های استان خراسان شمالی

نقشه آبراهه های استان خراسان شمالی

مشخصات سیستم تصویر:

Geographic Coordinate System: GCS_International_1924

Datum: D_International_1924

Prime Meridian: Greenwich

Angular Unit: Degree

شیپ فایل آبراهه های استان خراسان شمالی

شیپ فایل رودخانه های استان خراسان شمالی. این فایل شامل لایه جی آی اسی آبراهه های استان می باشد. برای تهیه نقشه ‘آبراهه های’ منطقه مورد مطالعه تان

قصد دانلود دارم ...

ادامه در شبکه فایل