شیپ فایل روستاهای استان خراسان شمالی

نقشه روستاهای استان خراسان شمالی

مشخصات سیستم تصویر:

Geographic Coordinate System: GCS_WGS_1984

Datum: D_WGS_1984

Prime Meridian: Greenwich

Angular Unit: Degree

شیپ فایل روستاهای استان خراسان شمالی

این شیپ فایل، روستاهای استان خراسان شمالی را نشان می دهد. برای برش روستاهای محدوده مورد مطالعه تان از دستور clip در GIS استفاده کنید.

دسته بندی: علوم انسانی» جغرافیا

قصد دانلود دارم ...

ادامه در شبکه فایل