شیپ فایل روستاهای استان سیستان و بلوچستان

نقشه روستاهای استان سیستان و بلوچستان

مشخصات سیستم تصویر:

Geographic Coordinate System: GCS_WGS_1984

Datum: D_WGS_1984

Prime Meridian: Greenwich

Angular Unit: Degree

شیپ فایل روستاهای استان سیستان و بلوچستان

این شیپ فایل، روستاهای استان سیستان و بلوچستان را نشان می دهد. برای برش روستاهای محدوده مورد مطالعه تان از دستور clip در GIS استفاده کنید.

دسته بندی: علوم انس

قصد دانلود دارم ...

ادامه در شبکه فایل