شیپ فایل رده های خاک استان خراسان جنوبی

از نظر دانشمندان علوم خاک، تمامی خاک ها در 12 رده دسته بندی می شوند. که در انتهای نام تمامی آن ها عبارت’سل’ sol وجود دارد که از کلمه لاتین ‘solum’ به معنای خاک یا زمین مشتق شده است. نام اغلب رده های خاک نیز ریشه در یک خصوصیت مهم آن ها دارد.

شیپ فایل رده های خاک استان خراسان جنوبی

رده های غالب خاک استان خراسان جنوبی عبارتند از: انتی سل (Entisols) و آریدی سل (Aridisols). انتی سل ها، خا

قصد دانلود دارم ...

ادامه در شبکه فایل