شیپ فایل رده های خاک استان خراسان شمالی

از نظر دانشمندان علوم خاک، تمامی خاک ها در 12 رده دسته بندی می شوند. که در انتهای نام تمامی آن ها عبارت’سل’ sol وجود دارد که از کلمه لاتین ‘solum’ به معنای خاک یا زمین مشتق شده است. نام اغلب رده های خاک نیز ریشه در یک خصوصیت مهم آن ها دارد.

شیپ فایل رده های خاک استان خراسان شمالی

رده های غالب خاک استان خراسان شمالی عبارتند از: اینسپتی سل (Inceptisols)، انتی سل (Entisols)، آریدی سل (A

قصد دانلود دارم ...

ادامه در شبکه فایل