نقشه منحنی های هم تبخیر استان سیستان و بلوچستان

شیپ فایل خطوط هم تبخیر استان سیستان و بلوچستان

مشخصات سیستم تصویر:

Geographic Coordinate System: GCS_International_1924

Datum: D_International_1924

Prime Meridian: Greenwich

Angular Unit: Degree

نقشه منحنی های هم تبخیر استان سیستان و بلوچستان

شیپ فایل منحنی های هم تبخیر استان سیستان و بلوچستان می باشد. خطوط هم تبخیر، خطوطی که نقاط با تبخیر یکسان را به هم وصل می کند.

قصد دانلود دارم ...

ادامه در شبکه فایل