شیپ فایل کاربری اراضی استان خراسان شمالی

نقشه کاربری اراضی استان خراسان شمالی

مشخصات سیستم تصویر:

Geographic Coordinate System: GCS_WGS_1984

Datum: D_WGS_1984

Prime Meridian: Greenwich

Angular Unit: Degree

شیپ فایل کاربری اراضی استان خراسان شمالی

این شیپ فایل، انواع کاربری اراضی استان خراسان شمالی را نشان می دهد. برای تهیه نقشه ‘کاربری اراضی’ منطقه مورد مطالعه تان، با داشتن مرز منطقه مورد مطالعه (به صورت

قصد دانلود دارم ...

ادامه در شبکه فایل