شیپ فایل کاربری اراضی استان سیستان و بلوچستان

نقشه کاربری اراضی استان سیستان و بلوچستان

مشخصات سیستم تصویر:

Geographic Coordinate System: GCS_WGS_1984

Datum: D_WGS_1984

Prime Meridian: Greenwich

Angular Unit: Degree

شیپ فایل کاربری اراضی استان سیستان و بلوچستان

این شیپ فایل، انواع کاربری اراضی استان سیستان و بلوچستان را نشان می دهد. برای تهیه نقشه ‘کاربری اراضی’ منطقه مورد مطالعه تان، با داشتن مرز منطقه مورد م

قصد دانلود دارم ...

ادامه در شبکه فایل