مقاله درباره استفاده از DIS برای مربوط کردن شبیه سازی و متحرک سازی در simulink و VRML

*مقاله درباره استفاده از DIS برای مربوط کردن شبیه سازی و متحرک سازی در simulink و VRML*

خلاصه:

این مقاله تکنیکهای تواناسازی کنترل سیستمهای طراح برای سادگی و یکپارچگی تجسم کامل در بررسیهای شبیه سازی را شرح می دهد. مدل تصوری (تجسمی) (مجموعه ابزارهای متحرک سازیVRML) در اجرای نخستین تأثیر متقابل با simulink دارد، اما هدفهای طرح در ساختن مفهوم شبیه ساری platform مستقل می باشد. مدل تصوری به وس

قصد دانلود دارم ...

ادامه در شبکه فایل