شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان زنجان (واقع در استان زنجان)

توضیحات:

در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است:

نام شهرستان

مرکز شهرستان

مساحت شهرستان به کیلومتر

محیط شهرستان به کیلومتر

مساحت شهرستان به هکتار

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان زنجان (واقع در استان زنجان)

این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد.

دسته بندی: جزوات» سایر موارد

فرمت فایل دانلودی: rar

فرمت فایل اصلی: shp

تع

قصد دانلود دارم ...

ادامه در شبکه فایل