پایان نامه طراحی، بهینه سازی و شبیه سازی ربات های چند کاره

مقدمه

پروژه ما تحت عنوان ((ربات چندکاره هفت سنسور)) که در پنج فصل تهیه شده است، فصل اول مستندات این پروژه به بررسی تعاریف خاصی که در زمینه رباتیک وجود دارد و همچنین موضوعات مرتبط با آن مانند تاریخچه رباتیک، انواع رباتها، دسته بندی رباتها پرداخته ایم.در فصل دوم کاربرد رباتها و همچنین اجزاء رباتها را مورد بررسی قرار داده ایم.در فصل سوم، ساختن ربات، شرح عملکرد ربات، توضیحات مدار و برنامه

قصد دانلود دارم ...

ادامه در شبکه فایل