نقشه راه های ارتباطی استان سیستان و بلوچستان

شیپ فایل جاده های ارتباطی استان سیستان و بلوچستان

مشخصات سیستم تصویر:

Geographic Coordinate System: GCS_International_1924

Datum: D_International_1924

Prime Meridian: Greenwich

Angular Unit: Degree

نقشه ی راه های ارتباطی استان سیستان و بلوچستان

نقشه ی جاده های ارتباطی استان سیستان و بلوچستان. برای تهیه ی نقشه ‘ جاده های ارتباطی ‘ منطقه مورد مطالعه تان، با داشتن مرز منط

قصد دانلود دارم ...

ادامه در شبکه فایل