نقشه جاده های ارتباطی استان اصفهان

نقشه ی راه های ارتباطی استان اصفهان

مشخصات سیستم تصویر:

Geographic Coordinate System: GCS_International_1924

Datum: D_International_1924

Prime Meridian: Greenwich

Angular Unit: Degree

نقشه ی جاده های ارتباطی استان اصفهان

شیپ فایل جاده های ارتباطی استان اصفهان. برای تهیه ی نقشه ‘ جاده های ارتباطی ‘ منطقه مورد مطالعه تان، با داشتن مرز منطقه مورد مطالعه (به صورت پولیگونی)

قصد دانلود دارم ...

ادامه در شبکه فایل