بهینه سازی کنترل مسیر و هدایت بار در شبکه های شهری و بین شهری و پیاده سازی و شبیه سازی آن ها

بهینه سازی کنترل مسیر و هدایت بار در شبکه های شهری و بین شهری و پیاده سازی و شبیه سازی آن ها

پروژه پایان نامه

بهینه سازی کنترل مسیر و هدایت بار در شبکه های شهری و بین شهری و پیاده سازی و شبیه سازی آن ها

150 صفحه وردword قابل ویرایش

15000تومان

چکیده

بهینه سازی کنترل مسیر و هدایت بار در شبکه های شهری و بین شهری

و پیاده سازی و شبیه سازی آن ها

در این پایان نامه به مباحث مربوط کنترل مسیر و کنتر

قصد دانلود دارم ...

ادامه در شبکه فایل