8 Disipline

زمانیکه مشغول کارروزانه می شویم با مشکلات ناگهانی که دارای زیرساختهای معمولی هستند مواجه می شویم که برای حل آنهاانتخابهای گوناگونی تجزیه و تحلیل مشکلات پنهان درکارروزانه، مسائل پیش آمده رامی توانیم بررسی کنیم. کمپانی های زیادی دردنیا وجود داردکه درباره تجزیه وتداریم. با حلیل ریشه اساسی مشکلات صحبت وتدریس می کنند. دریک دنیای برترما تصورات خودرا دنبال می کنیم ومشکلات و راه حل آنها را می یابیم.

قصد دانلود دارم ...

ادامه در شبکه فایل