استفاده از DIS برای مربوط کردن شبیه سازی و متحرک سازی در simulink و VRML

استفاده از DIS برای مربوط کردن شبیه سازی و متحرک سازی در simulink و VRML

دانلود مقاله استفاده از DIS برای مربوط کردن شبیه سازی و متحرک سازی در simulink و VRML در 17 ص با فرمت WORD

خلاصه:

این مقاله تکنیکهای تواناسازی کنترل سیستمهای طراح برای سادگی و یکپارچگی تجسم کامل در بررسیهای شبیه سازی را شرح می دهد. مدل تصوری (تجسمی) (مجموعه ابزارهای متحرک سازیVRML) در اجرای نخستین تأثیر متقابل با simulink دارد، اما

قصد دانلود دارم ...

ادامه در شبکه فایل