آشنایی با حفاری دورانی و ماشین آلات حفاری دورانی

پروژه آماده: آشنایی با حفاری دورانی و ماشین آلات حفاری دورانی

فهرست مطالب

مقدمه…

تاریخچه حفاری دورانی…

تعریف حفاری دورانی…

کاربرد های حفار دورانی…

مشخصات فنی، قدرت و ظرفیت…

انواع ماشین حفار…

قسمت های اصلی ماشین حفاری

عملکرد در انوع زمین…

مکانیزم چال زنی به روش دورانی…

استفاده ماشین حفار دورانی در صنعت نفت…

منابع…

قصد دانلود دارم ...

ادامه در شبکه فایل