تحقیق بهینه سازی منبع با استفاده از شبیه سازی ترکیب یافته و الگوریتم ژنتیک

تحقیق بهینه سازی منبع با استفاده از شبیه سازی ترکیب یافته و الگوریتم ژنتیک 28ص – ورد

خلاصه

این مقاله، توسط ترکیب کردن فلوچارت (نمودار گردش کار) براساس ابراز شبیه سازی با یک روش بهینه سازی ژنتیک قدرتمند، یک روش را برای بهینه سازی منبع نشان می دهد. روش ارائه شده، کمترین هزینه، و بیشترین بازده را ارائه میدهد، وبالاترین نسبت سودمندی را در عملکردهای ساخت و تولید فراهم می آورد. به منظور یکپارچگی بیشتر بهینه سازی

قصد دانلود دارم ...

ادامه در شبکه فایل