کارآفرینی با تولید جوراب مردانه با سرمایه یک میلیون تومان

کارآفرینی با تولید جوراب مردانه با سرمایه یک میلیون تومان

بخشهای مختلف جوراب

دسته بندی مختلف جوراب

استاندارد های سایز جوراب

جدول نمره نخ ها

انواع دستگاه های جوراب بافی

خصوصیات دستگاه ها-

مزایا و معایب

دستگاه جوراب بافی مکانیکی

قسمتهای مختلف دستگاه

توضیح مختصر تولید جوراب

شروع کار با دستگاه

عیب های ایجاد شده حین کار

روغن کاری دستگاه

فرایند تکمیل جوراب

سرمایه گذاری

قی

قصد دانلود دارم ...

ادامه در شبکه فایل