طرح کسب و کار کارگاه تولیدی فرش دستباف

دانلود طرح کسب و کار کارگاه تولیدی فرش دستباف

فرش ایران دارای تاریخی بسیار طولانی است، در ایران از دیرباز بافتن انواع فرش متداول بوده و انگیزه ای اجدادی داشته است. به نوشته مورخان، جهانگردان، جنگجویان و آثار مکشوفه از گذشتگان گویای آن است که فرشبافی به صورت هنری دستی، مردمی، روستایی و عشایری در ایران سابقه بس دراز دارد.

پروفسور رودنکو کاشف فرش پازیریک معتقد است که قالی مذکور کار مردم ماد یا پارس و پارت (خر

قصد دانلود دارم ...

ادامه در شبکه فایل