مقاله اجرای سیستم الکتریکال ساختمان

مقاله اجرای سیستم الکتریکال ساختمان

در این گزارش کار ابتدا با ذکر تاریخچه ای از شرکت کاتد الکتریک

آغاز کرده ام و سپس یه شتاختن سیمها و کابلهای برق پرداختم و به طور کلی با مراحل زیر که در به اتمام رساندن سیستم الکتریکال

یک ساختمان بسیار با اهمیت است آشنا شدم:

  1. سیستم سیمکشی مدار
  2. نصب کلیدها و پریزها
  3. تابلوهای برق
  4. سیستم صوتی (بلندکوها)
  5. سیتم اضطراری (آزیر خطر)
  6. ...

قصد دانلود دارم ...

ادامه در شبکه فایل