ترجمه فارسی: شبیه سازی شبیه سازی دینامیک مولکولی دندانه دار کردن نانو در کروم، لایه های Al و دو لایه های AL Cr، با استفاده از یک نانو فرورونده کروی سخت

ترجمه مقاله با عنوان فارسی: شبیه سازی شبیه سازی دینامیک مولکولی دندانه دار کردن نانو در کروم، لایه های Al و دو لایه های AL/ Cr، با استفاده از یک نانو فرورونده کروی سخت

ترجمه مقاله با عنوان انگلیسی

Molecular dynamics simulation of nanoindentation in Cr, Al layers and Al/Cr bilayers, using a hard spherical nanoindenter

قصد دانلود دارم ...

ادامه در شبکه فایل