پایان نامه بررسی و شبیه سازی پایدار سازی سیستم قدرت

مقدمه

در این پروژه، به تحلیل خطی سیستم های قدرت تک ماشینه متصل به شین بینهایت که برای مطالعه پایداری حالت ماندگار و پایداری ولتاژ مورد نیاز است، می پردازیم. در موارد متعددی، ناپایداری و سر انجام از بین رفتن سنکرونیزم با به وجود آمدن اغتشاشات در سیستم شروع می شود که منجر به رفتار نوسانی شده و در صورتی که این نوسانات میرا نشوند، نهایتا’ تقویت می شوند. این مسأله مقدار زیادی به شرایط

قصد دانلود دارم ...

ادامه در شبکه فایل