مبانی فنی و اقتصادی روش های حفاری تونل های راه و راه آهن

دانلود جزوه مبانی فنی و اقتصادی روش های حفاری تونل های راه و راه آهن،

در قالب pdf و در 304 صفحه، شامل:

فصل اول:

طبقه بندی زمین مسیر تونل های راه و راه آهن از نظر زمین شناسی و ژئوتکنیکی

فصل دوم:

مشخصات هندسی تونل های راه و راه آهن

فصل سوم:

روش های حفاری تونل

فصل چهارم:

تهویه، آبکشی و تخلیه تونل ها

فصل پنجم:

پایدارسازی تونل ها

فصل ششم:

استفاده از ابزاربندی

قصد دانلود دارم ...

ادامه در شبکه فایل